لحظه...

    لحظه

 

همهگویندکه : توعاشقاویی.

_گرچهدانمهمهکسعاشقاویند_

لیکمیترسمیارب!

نکندراستبگویند؟

                                    

                                              مهدی اخوان ثالث(مجموعه زمستان)

/ 0 نظر / 5 بازدید