به سوی درون

  از تمام در وازه ها

  آن را باز بگذار که در وازه بانی ندارد

                                                                      و یکطرفه است به سوی درون

 

            از تمام خنده ها آن را بستای که جانشین گریستن شده است.

 

 

 

 

                                                                               ناد ر ابراهیمی

/ 0 نظر / 5 بازدید