با این همه...

  با این همه

 

 اما

  بااینهمه

 تقصیرمننبود

                     کهبااینهمه...

بااینهمهامیدقبولی

 درامتحانسادهتوردشدم

 

 اصلانهتو،نهمن!

تقصیرهیچکسنیست

 

ازخوبیتوبود

                 کهمن

                      بدشدم!

 

 

                                                                        قیصر امین پور

 

/ 0 نظر / 5 بازدید