لحظه های بی تو...

لحظه های بی تو...

 

 لحظه هایی که بی تو رفت،

                                 همه حسرت شد و آه...

  

 دست های من

                         بی تو

                                            رو به آسمان است،

و من در آرزوی زیارت حضورت،

                                        نامت را  تسبیح می زنم... 

                            عشرت کراری(از کتاب مرگ برگ  تولد خاک)

/ 0 نظر / 5 بازدید