ماه من شدی...

بخشی از سرودۀ "ماه من شدی":

 

             ...

           همیشه من از سطح دریا به دریا نظر  کرده ام                                         

                                           کنارت از آن ارتفاع غریب

                                           چه پست و حقیر است این بیکران عجیب!

                                                                        ...

                

                                                  

/ 0 نظر / 4 بازدید