ترانهً درخت خشک پرتقال

 

هیزم شکن!

سایه ام را فرو فکن.

مرا از رنج بی بار و بری خویش رها کن.

چرا میان آینه ها زاده شدم؟

روز به گرد ِمن چرخ می زند

و شب مرا در تمامی ستارگانش تکرار می کند.

میخواهم زندگی کنم،بی آنکه خویش را ببینم

و خواب خواهم دید مورها و عقاب ها را

به هیات برگ ها و پرندگان خویش.

هیزم شکن!

سایه ام را فرو فکن.

مرا از رنج بی بار و بری خویش رها کن.

          

                        شعری از فدریکو گارسیا لورکا(شاعر معروف اسپانیایی)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید