عشق عمومی!

  عشق عمومی

 اشک رازی ست

لبخند رازی ست

عشق رازی ست

                   اشک آن شب لبخند عشقم بود.

قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی

یا چیزی چنان که بدانی...

من درد مشترکم

مرا فریاد کن.

درخت با جنگل سخن می گوید

علف با صحرا

ستاره با کهکشان

و من با تو سخن می گویم

نامت را به من بگو

دستت را به من بده

حرفت را به من بگو

      قلبت را به من بده

 

                                          از مجموعه" هوای تازه" احمد شاملو

/ 0 نظر / 8 بازدید