درخت...

امروز دوباره فهمیدم:

درخت،

                   درخت به بار نمیارد...

                                                بار میارد...

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم.ر

زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه باید روئید در پس این باران گاه باید خندید بر غمی بی پایان ."