معجزه...

زندگی هر گوشه ش پر از معجزه است...

کافیه آدم بخواد و معجزه اتفاق بیفته

  نگاه خدا هر لحظه رو به ماست و ما اگه غافلیم که قافیه رو باختیم...

    خدایا بی حد دوست دارم و دستام به سوی تو، تنها به سوی توست تا منو بکشی اون بالاها جایی که خودت هستی و عشق خوب هست و یک عالمه شعف و دوری از پستی و ناپاکی...

خدای عزیزم، خیلی خسته م .. خسته از بیهودگی روزمرگی، خسته از تکرار اتفاقات ناخوشایند، خسته از انسانیتی که هر روز داره یه گوشش کمرنگ میشه...

 و این وسط اگه نگاهتو از من حتی یه لحظه بگیری من محو میشم...

  دچار یه حیرت عمیقم

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید