دیروز...

چه آفتاب مهربانی در آسمان دیروز بود...

  چه لحظه ها زیبا گذشتند

    کاش امروز دیروز بود!

نگاه و صدا و عشق ناتمام من...قلب بیقرار من

شاخه ای در من رویید پر از برگ های سبز آزادگی...

/ 0 نظر / 18 بازدید