الهی...

الهی!

این همه نواخت، ازتو، بهره ماست، که در هر نفسی چندین سوز و نور عنایت تو پیداست

چون تو مولا  که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

 و به آن صفت که تویی، خود جز این نه رواست.

این همه نشان آیین فرداست.

  این خود، پیغام است و خلعت برجاست.

/ 0 نظر / 14 بازدید