شعری از فریدون مشیری...

شاعر شعر زیبای کوچه...

                   فریدون مشیری...

و تعبیر "مرگ" به " تند باد " در این شعر:

ای غم نهاده برسر غم،از هراس مرگ

برگ درخت را و زمین را نگاه کن،

این برگ خاک میشود،

                            این خاک،باز،برگ!

ما نیز چون درخت

باید که تن دهیم به آن تند باد سخت

باید به زیر خاک بیابان بریم رخت!

                     قسمتی از شعر :کاش پس از صد هزار سال از مجموعه از دیار آشتی

 

   

/ 0 نظر / 6 بازدید