روزها...هنوزها

 

روزها...هنوزها

 

  من از فراموشی عریان روزها

            

                       واز خاموشی عصیان هنوزها

 به فاصله  پناه آوردم...

 

   رهایی از دردهای راز آلود و مرموز هستی

                                         مرا به خودم هدایت کرد...

 

                                  

 

                                                               عشرت کراری(مرگ برگ  تولد خاک)

/ 0 نظر / 5 بازدید