اگر می توانستم...

اگر می توانستم زمان را باز گردانم

 

نمی دانم چرا آن کارها را انجام دادم

نمی دانم چرا آن حرف ها زدم

غرور به مانند خنجری است،می تواند تا عمق فرو رود

کلمات به مانند اسلحه ها،گاهی زخمی می کنند

به واقع نمی خواستم تو را بیازارم

نمی خواستم رفتن تو را ببینم

می دانم باعث شدم که تو گریه کنی

اما عزیز

اگر می توانستم زمان را باز گردانم

اگر می توانستم راهی را بیابم

باز پس می گرفتم آن کلماتی را که تو را آزرد و تو می ماندی

اگر می توانستم به ستارگان دست یابم تمام آنها را به تو می دادم

سپس دوست می داشتی مرا، دوست بدار مرا به آن گونه که همیشه دوست می داشتی

اگر می توانستم باز گردانم

دنیایم تکه تکه شده، خویشتنم پاره پاره

مثل این است که کسی چاقویی برداشته و آن را به عمق قلبم فرو می برد...

 

                                                                        شرلین سارکیسین(از کتاب عشق)

/ 0 نظر / 11 بازدید