برای انتظار...

با من از شب های بی ستاره حرف نزن

من آسمانم همیشه پر از ستاره است

من شب هایم شبیه سپیده پر از طلوع است!

در من عشق غروب نمی کند و شب با طلوع ستاره ها آغاز من است

با من از پایان نگو

من در پایان پایان زندگی را جستجو میکنم و در عبور از طلسم به تخیل، خودم را به شبیه ترین شکل یک ابر، پر از دلتنگی های نباریده می بینم

شهوت باریدن در من است، هر لحظه در آسمان تو، در آسمان من

و نگاه جاودانه ات محرک لحظه های من برای رستاخیزی عاشقانه

 

  برای انتظار فرصتی نیست

من تو را در قلبم کاویدم

من تو را در قلبم یافتم و من تو را در قلبم زندگی خواهم کرد.

تا انتهای این نردبان رو به خودت، پله پله شوق رفتن به درونم هست!

 

 آه زندگی برای دور ماندن از تو، معنی زندگی را از دست می دهد

آه بلوغ رفتار من در پس خداحافظی تو شکل می گیرد

 که در آینه روح زیبای خودم را دلتنگانه به تماشا می نشینم...

 

 دوستت دارم در آینه های آسمان و زمین، بی تکرار پر از طراوت تازگی است

پر از طراوت تولد..

"آه " برای لحظه های من، قرین مدام و وفاداریست که من آن را حسرتی نا تمام می خوانم

 

آه برای تمام روز و شب های آینده!!

/ 2 نظر / 17 بازدید