امروز نه فردا نه

بر ذره های وجود گنه کرده ام ببخش

  این رسم عاشقیست و من

                                         فقط بنده ام


   شاید ندانم از کدام روز شروع شد

  اما من از اول

                                  با اشک به این دنیا خندیده ام


  خندیده ام که چرا اینقدر زود، دیر

 اینقدر زود پشیمانی

  اینقدر زود تردید

  اینقدر زود فداکاری

 همه چیز چقدر عجیب شد

انگار من از اولش شک کرده بودم

  از اولش هم فهمیده بودم  این روزها من از خودم فرار خواهم کرد

   باورم به تو که نم گرفت و خیس

                                    من ته کشیدم و همه جا سیاه شد

  امروز نه فردا نه  تا آخرین دمم

                                                 آه شد آه شد آه شد....

/ 0 نظر / 15 بازدید