غنچه وش، در هوایت...

  غنچه وش، در هوایت...

 

غنچه وش ، در هوایت، می درم پوست، ای دوست!

شعر رنگینم از توست...آه ، ای دوست، ای دوست!

تیز تک، آسمان تاز: اینْت پر، اینْت پرواز...

راستی_گر نه اعجاز_عشق جادوست ، ای دوست!

 

                          سیمین بهبهانی(از مجموعه  کولی و نامه و عشق)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید