اصل قصه

           از مجموعۀ مرگ برگ تولد خاک:                    

                               پنجرۀ دلم که رو بسوی تو باز شد،

                               منظرۀ عشق تو پیدا شد و

                               اصل قصّه آغاز شد...

/ 0 نظر / 4 بازدید