چمدانی برای کوچ

 سکوت این تردید

        قندیلهای آرزویی دور است در صحرای عشق!

 وپاهای من

                   ناتوان از گذشتن و در حسرت رفتن!!

  یک دنیا خاطره دارم برای آمدن به سمت تو

                می بندم این خاطرات نهفته را

                                      در               چمدانی برای کوچ

/ 1 نظر / 12 بازدید