شمع ها خامو ش اند

 

    شمع ها خاموش اند...

 

  اینک منم و

  امید درخشش ستاره ای...

کدام ستاره شب دراز مرا روز میکند؟...

                                   

 

                                       

                                   عشرت کراری(از مجموعه مرگ برگ  تولد خاک)

/ 0 نظر / 3 بازدید