سایهً روشن

 سایۀ روشن

 فردا

            در تدفین یأسی مزمن

                                  پیرهنی روشن خواهم پوشید،

 

 درد ادراکم را

                               جانب هیچ طبیبی نخواهم برد،

با خود از آتیۀ سرشارم

                                 حرف ها خواهم زد...

    

  و دلم را به نوازش های باد و خورشید

                                                      خوش خواهم کرد

                                   سایه ام روشن خواهد شد...

 

                                                                         عشرت کراری

/ 0 نظر / 6 بازدید