از قرآن مجید

  به نام خداوند بخشنده و مهربان

 و اگر ما میخواستیم جهان را به بازی گرفته و کاری بیهوده انجام دهیم،این   کار  را میکردیم

       احدی را هم بر ما قدرت اعتراض نبود

  بلکه هر چه آفریده ایم،طبق حکمت و مصلحت است.

      

 

 

 

                                            قرآن مجید( آیات 16و 17سوره انبیا )

/ 0 نظر / 5 بازدید