آنقدر بی صدا گسترده شدی...

 

بر خاموشی هر روزۀ دلم،

                   آنقدر بی صدا گسترده شدی،

                                              که هنوز نمیدانم

                                                              چیست؟...

                               آنچه بر در قلبم می کوبد و نیست...

 

  از مجموعۀ "مرگ برگ تولد خاک" عشرت کراری

/ 0 نظر / 7 بازدید