شوکران بهار

شب....

  شین مثل؟

   مثل شوکران

  ب مثل؟

    مثل بهار

شوکران بهار را در زمستان مینوشم

  جرعه

   جرعه

    جرعه تا مستی...

  تا بی خیالی های مستمر

   تا یک نفس مانده به آخرین قرار...

 

   

/ 1 نظر / 13 بازدید