کسی که آغوشش...

در را باز کن

انگار کسی می آید

کسی که آغوشش بوی شعرهای روی کاغذ سیگار میدهد ...

کسی که شب های آن کوچه تنگ و پر خاطره را با خودش می آورد..

کسی که ابر است و چشم هایش یک عالم باران دارد و من دل تنگش را خیلی دوست می دارم...

کسی که صدایش   خش آوازهای قدیمی را دارد و برای همراهی با او کافیست فقط گوش کنی...

 در را باز کن

 این خیال نیست... این دروغ نیست       در  را  باز کن

                                                                شاید او باشد....

   شاید این آخرین خواب   زیباترین حقیقت بیداری ات باشد...

     در را باز کن

  نترس..

     چشم هایت را ببند و هوای او را در آغوش بگیر

  همه چیز را حس کن و با او قدم بزن

    دست هایش هنوز پر از عشق است

                                             

                                                      کاش پشت در باشد!!........

/ 0 نظر / 12 بازدید